Formålet med at have en BPA ordning er, at man på trods af et fysisk eller psykisk handicap, kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig.

Det er dog en betingelse for at være på en BPA ordning, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne ud fra paragraf 96 i serviceloven. Det betyder, at man fx skal udvælge hjælpere til ansættelse, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner, oplære nye hjælpere og afholde personalemøder.

Man skal normalt have en betydelig og varig nedsat funktionsevne og et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp. Man skal altså have et behov for særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse.

Kommunen kan i særlige situationer tilbyde BPA, selvom man ikke opfylder disse betingelser. Det er i situationer, hvor kommunen vurderer, at ordningen er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp.

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA ordning, eller du skal have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

For at bruge BPA ordningen skal du ifølge paragraf 96 i serviceloven være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til BPA Support ApS skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

Hvordan søger jeg om BPA?

Du skal søge om Borgerstyret Personlig Assistance hos kommunen.

Hvordan udmåler kommunen mit behov?

Kommunens udmåling af omkostninger til ansættelse af hjælpere til BPA skal ske på samme vilkår, uanset om du selv er arbejdsgiver eller om du har overført bevillingen til BPA Support.

Kommunen skal udmåle en bevilling, som:

 • Gør det muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
 • Vurderes individuelt og dækker dit personlige hjælpebehov
 • Sikrer passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere
 • Tager hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen

Det er ikke hensigten, at du skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA ordning.

Kommunen skal:

 • Opstille et budget for de forudsete omkostninger til ansættelse af dine hjælpere, herunder de omkostninger, der er til BPA Support.
 • Betale efter regning for dine faktiske omkostninger i forbindelse med:

– Hjælpernes sygdom
– Barns 1. og 2. sygedag
– Forsikring af hjælpere
– Omkostninger ved at overholde arbejdsmiljølovgivningen mv.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Pengene udbetales månedsvis. En del af omkostningerne, fx til forsikringer, løn under sygdom mv. dækkes dog efter regning. Hvis du vælger at overføre arbejdsgiveransvaret til BPA Support, som herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretslig forstand, sker udbetalingen hertil.

Koordinering af respiratorhjælp og BPA

Hvis du både har brug for generel hjælp i hverdagen og for respiratorhjælp, er det ofte en fordel, at det er den samme person, som løser begge opgaver.

Kommunen og regionen skal sørge for at koordinere betalingen og opgaverne. Det er lægen på respirationscentret, der har ansvaret for respiratorbehandlingen efter sundhedsloven, mens kommunen har ansvaret for pleje, overvågning og ledsagelse samt eventuel anden hjælp efter serviceloven.

Du kan læse nærmere i vejledningen Her

Hvad betyder det
at have arbejdsgiveransvar?

Det er dig, der vælger, om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne som beskrevet i paragraf 96 i serviceloven, eller du hellere vil indgå en aftale om at overføre bevillingen til BPA Support, der herefter vil påtage sig opgaven.

Kommunen kan rådgive dig om det ansvar, regler og opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA:

 • Praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af SKAT, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond og ATP
 • Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger

Hvis du har overført tilskuddet til BPA Support, skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Ved arbejdsleder forstås normalt, at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder:

 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Nærtstående som arbejdsgiver og arbejdsleder

Kommunen kan foreslå, at en nærtstående person får ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder. Det kan den gøre, hvis den skønner, at du ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser.

Som nærtstående anses normalt ægtefælle, samlever, forældre, søskende samt andre, som har et nært forhold til dig. Denne løsning findes i servicelovens § 95, stk. 3.

I skal begge synes, det er en god løsning. Kommunen skal, især hvis du er ung, overveje, om denne løsning giver dig mulighed for selvstændig livsudfoldelse.

Du kan dog også vælge at overføre arbejdsgiveransvaret til BPA Support. Din nærtstående vil i dette tilfælde forblive arbejdsleder.

Hvornår skal jeg aflægge regnskab?

Én gang årligt skal den, der har arbejdsgiveransvaret lave et regnskab, som sammenholdes med budgettet. Desuden skal der årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer.

Hvis du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere og kommunen varetager lønadministrationen, skal kommunen udarbejde regnskabet.

Penge til ikke forbrugte timer skal du som udgangspunkt betale tilbage til kommunen. Dog er der mulighed for at overføre til fx ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter eller lignende i det efterfølgende år, hvis du indgår aftale med kommunen om det.

Kan jeg fortsætte med min BPA-ordning, hvis jeg flytter?

Hvis du flytter, skal kommunen fortsætte udbetalingen af dit tilskud, indtil din nye kommune har truffet en ny afgørelse.